Az Esélyt a képességeknek Alapítvány adatkezelési tájékoztatója

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

Esélyt a képességeknek Alapítvány

Az Adatkezelési tájékoztató Az adatvédelmi nyilvántartásról szóló 2011. évi CXXI. törvény  az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Info tv.) előírásainak megfelelően készült. A törvény előírásainak megfelelően tiszteletben tartjuk a természetes személyek magánszféráját.

Jelen tájékoztatóban Adatkezelőnek minősül: Esélyt a képességeknek Alapítvány, a továbbiakban Adatkezelő

Tekintettel arra, hogy Adatkezelő az tehetségtámogató tevékenysége keretében kiskorú gyerekek illetve törvényes képviselőik pályázatait bírálja el és illetve 10-18 éves kor közötti, kiskorú, gyermekeket támogat a létrehozott támogatási szerződés értelmében, így Támogatott alatt a gyermeket értjük, de szem előtt tartjuk, hogy a jognyilatkozat megtételére a Támogatott törvényes képviselője jogosult.

Az adatkezelés általános célja

A tehetségtámogató Esélyt a képességeknek programba történő jelentkezés, pályázat valamint a programban való együttműködés során megadott adatok tárolásának célja a  beadott jelentkezés, pályázat elbírálása illetve a tehetségtámogató program szerinti tehetséggondozási feladatok ellátása.

 

Az adatok forrása

Az adatok forrása a Pályázó által benyújtott pályázati anyag, esetenként személyes adatfelvétel, továbbá támogatási keretszerződés megkötése esetén  – a Támogatottról – annak törvényes képviselője által aláírt előzetes írásbeli hozzájárulás birtokában - a programban való közreműködés során az oktatási intézmény , pedagógusaitól a támogatási megállapodás alapján folytatott tehetséggondozással összefüggésben kapott esetenkénti tájékoztatás valamint a tehetségtámogató program keretében, a programok megvalósítása során szerzett adatok.

 

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az Esélyt a képességeknek programba való jelentkezés, pályázat benyújtása illetőleg próbaidős vagy Támogatási megállapodás.  

Az adatkezelés időtartama 

Az adatkezelés kezdő időpontja az, amikor a Pályázó pályázati anyagát benyújtja Adatkezelőnek az Esélyt a képességeknek programba. Az adatkezelés vége:

-          amennyiben a pályázó nem nyert felvételt programba, úgy az erről szóló döntésről adott tájékoztatás időpontja, levélben vagy e-mail-ben.

-          amennyiben az Adatkezelő és az Pályázó között próbaidős megállapodás vagy / és támogatási szerződés jön létre, annak érvényességi ideje.  Az adatkezelő jogosult a próbaidős együttműködések adatait a későbbieknek is felhasználni oly módon, hogy abból a próbaidő alatt támogatott személy személyazonossága nem állapítható meg. A Támogatott és eközötti együttműködés megszüntetése után az adatkezelő – személyi azonosíthatóság nélkül - kizárólag statisztikai, adománygyűjtési az akkreditált tehetségpontkénti működéssel járó valamint a program további fejlesztése céljából használhatja fel.

Amennyiben az Adatkezelő és a Pályázó között létrejövő – a törvényes képviselő és maga a Támogatott által aláírt - támogatási szerződés a Támogatott nagykorúsága után is érvényben marad, akkor a Támogatott által az Adatkezelőnek írásban benyújtott ellentétes értelmű nyilatkozatának hiányában az időközben nagykorúvá lett Támogatott hallgatólagosan tudomásul veszi, hogy az Adatkezelő adatkezelői joga továbbra is fennáll. 

Adatkezelő jogosult az adatok reprezentatív, a tehetségtámogató tevékenységét bemutató célú – személyes adatok nélküli - felhasználására, amennyiben a Pályázóval/Támogatottal való együttműködése megszűnik.  

Az érintettek jogai 

Az érintetteknek, akikről az Adatkezelő adatokkal rendelkezik, az Adatkezelőhöz benyújtott írásbeli közléssel kérhetik adataik helyesbítését, törlését, továbbá tájékoztatást kérhetnek adataik felhasználására vonatkozóan. Az Adatkezelő köteles a tájékoztatást megadni, kivéve, ha az Érintett ezt a jogát visszaélésszerűen gyakorolja. 

Az adatok felhasználása 

Az adatok felhasználására az Adatkezelő Esélyt a képességeknek Alapítvány vezetője, illetve –ezen jogosultsággal meghatalmazott képviselője jogosult.  

Adattovábbítás 

Az Adatkezelő részéről nem történik adattovábbítás harmadik fél irányába.  

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok 

A Támogatott, és annak törvényes képviselője jogosult a róla vezetett adatokba betekinteni, ezekről tájékoztatást kérni. Ezen jogát visszaélés szerűen nem gyakorolhatja.  

Jogorvoslati lehetőség 

Amennyiben a Támogatottnak, a Támogatott törvényes képviselőjének, továbbá olyan személynek, akiről az Adatkezelő adatot tárol, jogorvoslati panasza van a személyes adat helyesbítése, törlése iránt, úgy az Adatkezelőnek tett írásbeli kérelmével teheti ezt meg, kérelmében megjelölve a helyesbítés, törlés ténybeli és jogi alapjait. Az érintett továbbá jogorvoslati kérelemmel fordulhat a 2011. Évi CXII: törvényben (Info törvény) meghatározott bírósághoz, illetve az NAIH-hoz.  

Adatbiztonság 

Adatkezelő megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy biztosítsa az adatok biztonságát. Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse.

                                                       Értesítések és értesítési cím 

Az Adatkezelő részére a következő címen lehet közleményeket, kérdéseket eljuttatni:

Esélyt a képességeknek Alapítvány 2094 Nagykovácsi Bajcsy-Zsilinszky u.9.

E-mailben: balogh.laszlo@eselytakepessegeknek.hu 

Az Adatkezelőhöz címzett kérelmek esetébe a kérelemben megadott értesítési cím. 

 

2019. 03. 25.